Sejħa għall-Proposti

Spazju Kreattiv joħroġ sejħiet miftuħa regolari għal ideat, li jistiednu lill-kreattivi biex jissottomettu proposti marbuta ma’ kwalunkwe proġett artistiku li jista’ jifforma parti mill-programm tal-istaġun tagħna. Il-proposti għandhom jintbagħatu permezz tal-formola tal-applikazzjoni onlajn li tista’ tinsab hawn taħt. Il-proġetti kollha huma suġġetti għal evalwazzjoni u d-deċiżjonijiet huma kkomunikati skont il-Kalendarju għas-Sejħiet għall-Proposti.

Il-programm ta’ Spazju Kreattiv huwa miftuħ għal varjeta’ ta’ forom kreattivi li jikkumplimentaw il-viżjoni strateġika tiegħu, li tinkludi l-kunċetti tal-Identità, id-Diversità u l-Eredità. Il-proġetti magħżula jistgħu jiġu ospitati ġewwa l-bini ta’ Spazju Kreattiv u madwar il-Belt Valletta, kif ukoll f’numru ta’ spazji oħra madwar Malta u Għawdex. Aktar informazzjoni dwar l-ispazji tagħna tista’ tinstab hawn.

Għal aktar tagħrif dwar il-proċess tal-applikazzjoni, jekk jogħoġbok aqra l-informazzjoni hawn taħt. It-Tim ta’ Spazju Kreattiv iħeġġiġkom ukoll biex titkellmu mal-Koordinaturi tal-Programm tagħna waqt waħda mis-sessjonijiet tal-informazzjoni regolari tagħna, l-IKKREA information sessions. Dawn l-avvenimenti mingħajr ħlas jipprovdu opportunità biex tiskopri aktar dwar dak li joffri Spazju Kreattiv waqt li tiddiskuti wkoll kif l-ideat tiegħek jistgħu jiġu żviluppati flimkien magħna.

Wara li taqra bir-reqqa l-informazzjoni li tinstab fuq din il-paġna, inti ġentilment mitlub/a tibgħat il-proposta tiegħek permezz tal-Formola tal-Applikazzjoni tagħna.

Kalendarju għas-Sejħiet għall-Proposti 2020/2021

L-Ewwel Sejħa: Mill-Ġimgħa, l-31 ta' Mejju 2019 sal-Erbgħa, l-31 ta' Lulju 2019
Id-deċiżjonijiet jitħabbru sal-Ġimgħa, 23 ta' Awwissu 2019

It-Tieni Sejħa: Mill-Ġimgħa 2 ta' Awwissu 2019 sal-Ħamis, 2 ta' Jannar 2020
Id-deċiżjonijiet jitħabbru sal-Ġimgħa, 24 ta' Jannar 2020

It-Tielet Sejħa: Mill-Ġimgħa, 3 ta' Jannar 2020 sal-Erbgħa, 18 ta' Marzu 2020
Id-deċiżjonijiet jitħabbru sal-Ġimgħa, 10 ta' April 2020

Sejħa Addizzjonali: Mill-Ġimgħa, 20 ta' Marzu 2020 sal-Ħamis, 30 ta' April 2020.
Id-deċiżjonijiet jitħabbru sal-Ġimgħa, 22 ta' Mejju 2020

Sejħa Estiża: Mill-Ġimgħa l-1 a' Mejju 2020 sal-Ħamis, 28 ta' Mejju 2020
Id-deċiżjonijiet jitħabbru sal-Ġimgħa, 19 ta' Ġunju 2020

Sejħa Finali 2020-2021 u Sejħa Preliminarja 2021-2022: Mill-Ġimgħa, 29 ta' Mejju 2020 sal-Ħamis, 30 ta' Lulju 2020
Id-deċiżjonijiet jitħabbru sal-Ġimgħa, 21 ta' Awwissu 2020

Informazzjoni Ewlenija

Il-viżjoni strateġika għall-programm tal-avvenimenti ta' Spazju Kreattiv hija bbażata fuq tliet prinċipji ewlenin: l-Identità, id-Diversità u l-Eredità. Il-proposti magħżula se jirriflettu u jesploraw dawn l-ideat. IDENTITÀ: Il-kreattività, l-arti u l-kultura huma kunċetti differenti imma relatati ma’ xulxin. Aħna min aħna bħala komunità kreattiva jiddependi fuq ftehim ċar ta-differenzi u l-affarijiet komuni bejn dawn it-tliet kunċetti. Il-proposti għandhom:

  • ikollhom skop u għanijiet imfissra b’mod ċar;
  • ikunu rilevanti għall-ekoloġija kreattiva ta' Malta;
  • juru rilevanza internazzjonali (inkluż potenzjal għall-esportazzjoni);
  • jimpenjaw ruħhom direttament mal-identità personali u/jew kollettiva.

DIVERSITÀ: Spazju Kreattiv għandu l-għan li jippreżenta xogħol innovattiv, u jinkoraġġixxi l-kreattività. Fl-istess waqt, bħalma jgħid il-Mission Statement tal-Fondazzjoni Kreattività, aħna nfittxu li naħdmu “sabiex inkunu katalisti għall-ħiliet kreattivi tal-Maltin biex dawn jitqanqlu u jiffjorixxu, u sabiex tagħmel l-arti u l-kultura, kif ukoll l-attivitajiet l-oħra kollha relatati magħhom, dejjem aktar aċċessibli għal kulħadd, inklużi tfal u żgħażagħ u dawk kulturalment u soċjalment żvantaġġjati.” Il-proposta tiegħek għandha:

  • tinvolvi lill-udjenzi bħala parteċipanti attivi;
  • tipprovdi opportunitajiet għal udjenzi ġodda/sottorappreżentati;
  • jkollha komponent interdixxiplinarju.

EREDITÀ: Li nkunu nafu minn fejn bdejna u x’qed inħallu warajna huma kwalitajiet essenzjali bħala parti mill-aspetti tal-eredità. Filwaqt li nkunu konxji tal-wirt u ta’ kif dan il-wirt jaffettwa x-xogħlijiet ġodda, huwa neċċessarju wkoll li xogħlijiet preżentati fil-programm ta’ Spazju Kreattiv ikun juri x’ħa jkun qed jitħalla warajna. Dan kollu se jipprovdi opportunità biex ġenerazzjonijiet futuri japprezzaw l-isforzi kreattivi li jkunu saru fi żmienna. Il-proposti għandhom:

  • juru għarfien tal-kuntest storiku tax-xogħol u l-mezz tiegħu f'Malta;
  • ikollhom pjan għall-preservazzjoni fit-tul tax-xogħol permezz tad-dokumentazzjoni;
  • jikkunsidraw l-impatt attwali u ġejjieni tax-xogħol propost.
Ta’ Spiss Jistaqsuna

Ħa nkun nista’ nakkwista stima tal-ispiża tal-bżonnijiet għall-proġett tiegħi? Aħna nistgħu nipprovdulek spiża indikattiva għall-proġett tiegħek mal-wasla ta’ rendikont dettaljat tat-tqassim tal-ispejjeż. Stima finali tal-ispejjeż se tkun provduta qabel il-ftehim formali, konkluż miż-żewġ partijiet meta x-xogħol propost ikun ġie programmat għad-dati miftiehma. Hemm bżonn li l-proġett propost jilħaq il-kliem prinċipali kollha li hemm imniżżlin fil-Kriterja għas-selezzjoni? Il-proposta jrid ikollha kunċett kreattiv iffukat, li jirrelata direttament ma’ tal-inqas wieħed mill-punti prinċipali tal-viżjoni strateġika: identità, diversità u eredità. Ftehim aħjar ta’ dawn it-tliet punti jista’ jinkiseb minn fuq il-paġna ta’ quddiem tal-applikazzjoni. Nista’ napplika għas-sejħa għall-proposti ta’ wara jekk il-proġett tiegħi ma jintgħażilx għas-sejħa għall-proposti ta’ bħalissa? Iva, jekk il-proġett tiegħek ma jiġix magħżul fl-ewwel sensiela ta’ deċiżjonijiet, inti tista’ tapplika għas-sejħa li jmiss, sakemm int tieħu fil-konsiderazzjoni kull kummenti uffiċċjali li jingħatalek wara l-ewwel applikazzjoni. Spazju Kreattiv jikkunsidra li jiffinanzjarja il-proġett propost? Spazju Kreattiv mhuwiex primarjament korp tal-finanzjament. Iżda jekk il-proġett ikun aċċettat u meqjus ta’ kwalità eċċezzjonali mid-Direttur Artistiku, iċ-Ċentru jista’ jiddiskuti soluzzjonijiet alternattivi għall-finanzjament mal-applikant. X’inhuma l-operazzjonijiet ta’ Spazju Kreattiv? Spazju Kreattiv jipprovdi tagħmir, spazju, u servizzi tekniċi oħra, kif ukoll servizzi maniġerjali professjonali kreattivi, skont il-bżonn. Kull proposta se tkun diskussa u kwotata wieħed wieħed meta il-proġett ikun aċċetat għall-inklużjoni fil-programm tal-iSpazju. Liema konsiderazzjonjiet operazzjonali oħra hemm għall-proġetti li se jużaw spazju ġewwa ċ-Ċentru? Hemm żewġ affarijiet prinċipali li wieħed għandu jikkunsidra. Ħinijiet operazzjonali: Iċ-Ċentru jopera kuljum bejn is-6am u nofsillejl. Jekk l-applikant għandu bżonn aċċess għal spazju f’ħinijiet li mhumiex inklużi f’dan it-time-frame, ħlas għal servizzi żejda u għal infiq/spejjeż oħra stabbiliti se jiġi mitlub. Saħħa u Sigurtà: Il-proġetti kollha jridu jirrispettaw ir-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Ladarba tingħalaq din is-sejħa attwali, ser ikun hemm sejħiet oħra miftuħa? Normalment ikun hemm waqfa ta’ ftit jiem biss bejn sejħa w oħra.